Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van operationele lease

Van TSR-lease versie 2016-02

Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen TSR-lease B.V. (hierna te noemen: “de leasemaatschappij”) en de wederpartij (hierna te noemen: “lessee”) gesloten mantelovereenkomst van operational lease en de daaruit voortvloeiende operational lease- overeenkomsten en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en contracten van de leasemaatschappij ter zake van operationele leasing.

Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld vóór het aangaan van de mantelovereenkomst.

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken tevens deel uit van de tussen lessee en haar werknemer, (hierna te noemen: “de werknemer/gebruiker”), gesloten gebruikersovereenkomst met betrekking tot het feitelijk gebruik van het object dat de werknemer/gebruiker als houder van het object maakt. Deze Algemene Voorwaarden worden door lessee aan de werknemer/gebruiker ter hand gesteld vóór het aangaan van de gebruikersovereenkomst.
 1. Aanvullingen en/ of afwijkende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
  1. Eventuele (inkoop)voorwaarden van lessee gelden uitsluitend naast en in aanvulling op de bepalingen van de mantelovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

Voor specifieke onderwerpen die de samenwerking tussen de lease maatschappij en lessee of de operationele lease dan wel het gebruik van het object door de werknemer/gebruiker betreffen, gaan bij strijdigheid tussen de diverse bepalingen en voorwaarden, de bepalingen van de mantelovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden vóór op de (inkoop)voorwaarden van lessee.

 1. Indien enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert.
 1. Onder object in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
 2. Tweewielers, zoals fietsen, elektrische fietsen en elektrische scooters die uitsluitend gekentekend zijn door het RDW met een blauwe kentekenplaat en derhalve niet sneller mogen rijden dan 25 km/uur;
 3. Elektrische fietsen en elektrische scooters die uitsluitend gekentekend zijn door het RDW met een gele kentekenplaat en derhalve niet sneller mogen rijden dan 45 km/uur.

Artikel 2. Rechtsverhouding

 • Het operationele leasecontract (hierna te noemen “contract”) strekt ertoe om aan lessee het gebruiksrecht van het object te verschaffen. De leasemaatschappij blijft gedurende de volledige

looptijd van het contract steeds eigenaar , zowel juridisch als economisch, van het object.

De lessee geldt ten deze als bezitter van het object. Het is lessee en /of de werknemer/gebruiker verboden het object te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven(behoudens krachtens een tussen lessee en een eigen werknemer van lessee gesloten gebruikersovereenkomst)of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het object bestemd is, dan wel rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het contract aan derden over te dragen.

 • Tot op het moment van volledige betaling van alle verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdend met de lease-overeenkomst én betaling van de aankoopprijs uit hoofde van de aankoopoptie door de werknemer/gebruiker, behoudt de leasemaatschappij zich de eigendom van het object voor. De leasemaatschappij is te allen tijde gerechtigd het terrein van de lessee en/of de werknemer/gebruiker te betreden om het ter beschikking gestelde object terug te nemen.

Artikel 3. Duur van het contract

3.1 Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden, eindigt het contract en daarmee het gebruiksrecht na het verstrijken van de overeengekomen contractduur in maanden gerekend vanaf de aflevering van het object aan lessee dan wel in ontvangst name daarvan door de werknemer/gebruiker.

Artikel 4. Aflevering / in ontvangst name

4.1(Af)levering vindt plaats door in ontvangst name van het object door de werknemer/gebruiker, die het object ten behoeve van lessee houdt, bij een bij de leasemaatschappij aangesloten

fietsendealer, hierna te noemen “fietsendealer”.

 • Bij aflevering van het object dient lessee dan wel namens lessee, de werknemer/gebruiker een “afleveringsbevestiging te ondertekenen. De werknemer /gebruiker zal zich bij de fietsendealer legitimeren door middel van het tonen van een geldig legitimatiebewijs.
 • Bij aflevering van het object ontvangt lessee, danwel de werknemer/gebruiker, tevens informatie en instructies over het gebruik en onderhoud van het object, alsmede de voorwaarden van de verzekering en de te volgen procedures. Zowel lessee als de werknemer/gebruiker zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opvolgen van deze richtlijnen en voorwaarden.
 • Indien het voor aflevering gereedstaande object niet binnen een redelijke termijn door de werknemer/gebruiker in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden vijf (5) dagen nadat aan lessee kenbaar is gemaakt, dat het object voor aflevering gereed staat.
 • Het overeengekomen tijdstip van aflevering is gebaseerd op een schatting.

Overschrijding van een door de leasemaatschappij genoemde afleveringstermijn levert geen verzuim

op voor de leasemaatschappij.

Artikel 5. Lease prijs en gebruiksvergoeding

 • De leaseprijs omvat de kosten en diensten die als zodanig in het contract van toepassing zijn verklaard, althans voor zover het object oordeelkundig, zorgvuldig en niet oneigenlijk is gebruikt en lessee dan wel de werknemer/gebruiker overeenkomstig de in artikel 11, 12 en 13 vermelde richtlijnen en voorwaarden hebben gehandeld.
  • De tussen lessee en de werknemer/gebruiker over een te komen gebruiksvergoeding is gelijk aan deze leaseprijs.

Artikel 6. Aanpassing van de leaseprijs / gebruiksvergoeding

 • De leaseprijs kan worden aangepast indien zich tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van het objectwijzigingen voordoen in de componenten van de leaseprijs zoals:
 • Koopprijs van het object en toebehoren
 • Overheidsheffingen
 • Tijdens de looptijd van het contract is de leasemaatschappij gerechtigd de leaseprijs aan te passen in geval van wijziging van de kosten door:
 • wijzigingen in de verzekeringspremies en/of de kosten van afkoop eigen risico;
 • overheidsmaatregelen of wijzigingen in wet- of regelgeving, zoals bijvoorbeeld belastingheffing, die direct wijziging van kosten tot gevolg heeft;
 • overige onvoorziene omstandigheden.
 • De aangepaste leaseprijs geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd en wordt direct in de overeengekomen gebruiksvergoeding tussen lessee en de werknemer/gebruiker doorberekend.

Artikel 7. Betaling van de leaseprijs /gebruiksvergoeding

 • Lessee en/of de werknemer gebruiker dienen de verschuldigde bedragen inclusief omzetbelasting steeds tijdig te voldoen.
  • De verschuldigde leasetermijnen en alle overige kosten die voor rekening van de lessee zijn, zullen maandelijks achteraf door middel van een per object gespecificeerde factuur door de leasemaatschappij aan lessee in rekening worden gebracht.

De wijze en tijdstip van voldoening van de gebruiksvergoeding en overige kosten die voor rekening van de werknemer/gebruiker zijn, wordt in de gebruikersovereenkomst geregeld.

 • Alle facturen van de leasemaatschappij moeten binnen een verval termijn van 14 dagen worden voldaan.
  • Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien lessee niet binnen 10 dagen na ontvangst bezwaar heeft gemaakt.
 • De betalingen van de leasetermijnen vinden plaats middels een door lessee aan de leasemaatschappij af te geven incassomachtiging op de bankrekening van de leasemaatschappij zoals is vermeld op de factuur van de leasemaatschappij.
  • Lessee machtigt de leasemaatschappij om alle vorderingen te incasseren van zijn bank-of girorekening, volgens de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso.
  • Lessee blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betalingen van de verschuldigde bedragen inclusief de omzetbelasting aan de leasemaatschappij.
  • Bij niet-tijdige voldoening van enig betaling is de leasemaatschappij gerechtigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan lessee die rente over de periode van achterstallige betaling in rekening te brengen van de wettelijke rente met een minimum van € 100,=. Indien lessee in verzuim is met de betaling, zijn alle buitengerechtelijke kosten van de incasso door de leasemaatschappij gemaakt of te maken, voor rekening van lessee.
 • Lessee is niet gerechtigd enige betaling op te schorten met een beroep op compensatie en/of schuld vergelijking. Alle betalingen zullen zonder korting, verrekening of opschoning plaatsvinden.
  • Het feit dat het object om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen, tenzij de leasemaatschappij lessee schriftelijk heeft medegedeeld dat zij de betalingsverplichting mag opschorten.

Artikel 8. Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs of de gebruiksvergoeding

8.1 Naast de leaseprijs komen voor rekening van lessee en/of de werknemer/gebruiker alle kosten van het gebruik en in het bezit hebben of het houden van het object, die niet expliciet zijn genoemd als zijnde inbegrepen in de leaseprijs en niet gedekt worden onder de ten behoeve van het object afgesloten verzekeringen, waaronder begrepen:

 1. Kosten van wassen, poetsen, reinigen van het object;
 2. Directe gebruikskosten zoals bijvoorbeeld kosten van stalling en tolgelden;
 3. Kosten van reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de accessoires of de uitvoering waarin het object is geleaset;
 4. Alle directe en indirecte kosten die het gevolg zijn van onzorgvuldig beheer, onjuist of oneigenlijk gebruik van het object of waarvoor lessee en/of de werknemer/gebruiker krachtens het bepaalde in artikel 18 aansprakelijk zijn;
 5. Alle kosten in verband met vervanging of een reparatie aan banden of de accu anders dan door normale slijtage;
 6. Alle kosten veroorzaakt door karkasbreuk of aanrijding;
 7. Alle kosten voor reparaties en (vervanging van) onderdelen niet ten gevolge van normale slijtage en/of mechanische tekortkomingen of die veroorzaakt zijn door nalatigheid of onzorgvuldig gebruik;
 8. Toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk worden;
 9. Kosten die gemaakt moeten worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels of voor de eventuele vervanging van een kentekenbewijs.

Artikel 9. Vervangend object.

 • Als de kostenontwikkeling van het object dat nodig maakt, is de leasemaatschappij gerechtigd het object voor de verdere duur van het contract permanent te vervangen door een object van een gelijk of nagenoeg gelijk type en uitvoering. Een en ander geschiedt in overleg met lessee en de werknemer/gebruiker.
  • In dat geval is de leasemaatschappij gerechtigd de aankoopprijs bij uitoefening van de aankoopoptie aan te passen en opnieuw vast te stellen door middel van schriftelijke bevestiging hiervan aan de lessee en de werknemer/gebruiker.

Artikel 10. Hulpdienst.

10.1 De werknemer/gebruiker kan een beroep doen op een hulpdienst via de verzekering. Hoe te handelen staat vermeld in het bij de aflevering van het object te verstrekken verzekeringsinstructie.

Artikel 11. Gebruik van het object .

 1. De werknemer/gebruiker zal het object overeenkomstig het doel of de bestemming van het object zorgvuldig gebruiken in overeenstemming met de uitvoering en kwaliteiten van het object en zal er voor zorg dragen dat het object zich steeds in goede staat bevindt.
 1. Het object mag niet gebezigd wordt voor prestatie en betrouwbaarheidsritten, noch voor gebruik in een gebied waarin de verzekering geen dekking biedt.
  1. Het is toegestaan het object te (doen) voorzien van extra accessoires, althans voor zover de leasemaatschappij, voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 1. Indien met het object een verkeersovertreding is begaan verplicht lessee zich, conform artikel 40 van de wegenverkeerswet, binnen 14 dagen naam een volledig adres van de werknemer/gebruiker (de berijder) bekend te maken aan de leasemaatschappij en de politie. Indien met het object een misdrijf is begaan verplicht lessee zich conform artikel 41 van de wegenverkeerswet, binnen 48 uur naam en volledig adres van werknemer/gebruiker (de berijder) bekend te maken aan de leasemaatschappij en de politie.
 1. Alle van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten c.q. boetes en/of kosten, ontstaan door de schuld van de werknemer/gebruiker (de berijder), zijn voor rekening van lessee en/of de werknemer/gebruiker. Lessee vrijwaart de leasemaatschappij tegen alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en geldende bepalingen betrekking hebbend op de staat en gebruik van het object. Indien de leasemaatschappij toch voor deze overtreding wordt aangesproken, zal de leasemaatschappij de kosten daarvan met een opslag voor administratiekosten aan lessee in rekening brengen.
 1. In geval van herhaalde overtreding van de bepalingen van de wegenverkeerswet door de werknemer/gebruiker (de berijder), is de leasemaatschappij gerechtigd het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen. Lessee is alsdan aan de leasemaatschappij de schadevergoeding verschuldigd als vermeld in artikel 14.
 1. Lessee en/of de werknemer/gebruiker verklaren ermee bekend te zijn, dat inbeslagname van het object door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overtreding. Indien hiervan sprake is, zijn lessee en/of de werknemer/gebruiker (de berijder) alle kosten, waaronder de juridische kosten, om afgifte van het object te verkrijgen aan de leasemaatschappij verschuldigd. In geval van verbeurdverklaring van het object door de rechter is lessee gehouden de leasemaatschappij volledig schadeloos te stellen.

Artikel 12. Onderhoud en reparatie

 1. De werknemer/gebruiker is verplicht het object overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te doen onderhouden. Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door een officiële bij TSR-Lease B.V. aangesloten fietsendealers, hierna te noemen “de fietsendealer”. De leasemaatschappij is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen over de staat waarin het object verkeerd.
 1. Lessee en/of de werknemer/gebruiker dienen de aanwijzingen van de fietsendealer met betrekking tot onderhoud en reparatie uit te voeren.
 1. Lessee en/of de werknemer/gebruiker zijn verantwoordelijk voor het op tijd laten uitvoeren van (periodiek) onderhoud. Het niet uitvoeren van het (periodiek) onderhoud kan leiden tot extra reparaties die dan voor rekening van lessee en/of de werknemer/gebruiker zijn.
 1. Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het buitenland dient vooraf (telefonisch) overleg te worden gepleegd met de leasemaatschappij. Indien de (goedgekeurde) kosten door lessee en/of de werknemer/gebruiker zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen en bewijs van betaling, door de leasemaatschappij met lessee worden verrekend.
 1. De accu zal volgens de voorschriften van de fabrikant worden geladen.

Artikel 13. Schade en of diefstal

 1. De werknemer/gebruiker is verplicht bij schade en/of diefstal, overkomen aan of veroorzaakt met het object, onmiddellijk contact op te nemen met de fietsendealer, en de aanwijzingen van deze fietsendealer stipt te volgen.
 1. Bij diefstal of vandalisme dient te allen tijden proces verbaal en/of politierapport te worden opgemaakt en binnen 48 uur alle sleutels en bescheiden aan de leasemaatschappij te worden overlegd. Lessee en/of de werknemer/gebruiker zijn aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie.
 1. Lessee en/of de werknemer/gebruiker zijn verplicht voor herstel van de schade de instructies van de leasemaatschappij via de fietsendealer stipt op te volgen.
  1. In het geval van schade is het vastgestelde bedrag aan eigen risico altijd verschuldigd, tenzij de ontstane schade geheel door een derde wordt vergoed.
  1. Schade aan of verlies van zich op het object bevindende persoonlijke eigendommen van de werknemer/gebruiker komen voor rekening van lessee en/of de werknemer/gebruiker, tenzij deze schade door derden wordt vergoed.
 1. Het definitieve verlies door diefstal van het object, dan wel bij zodanige (aanrijding-) schade, dat zich naar het oordeel van assuradeurs of de leasemaatschappij herstel in een economisch of technisch opzicht niet mogelijk is, doet het contract voortijdig eindigen met alle gevolgen genoemd in artikel 14 van dien.
 1. De werknemer/gebruiker heeft de voorwaarden, die van toepassing zijn op de door de leasemaatschappij te verzorgen verzekering ontvangen, kent de inhoud en verklaart zich daarmee akkoord.

Artikel 14. Voortijdige beëindiging

 1. Lessee kan het contract voortijdig beëindigen, onder de voorwaarde, dat lessee zulks twee maanden van tevoren schriftelijk kenbaar maakt en de leasemaatschappij schadeloos stelt. Het bedrag van de schadeloosstelling bij voortijdige beëindiging wordt vastgesteld op de helft van de nog niet verschenen leasetermijnen..
 1. Het annuleren van een in opdracht van lessee besteld object alsmede het niet in ontvangst willen nemen van het object wordt beschouwd als een voortijdige beëindiging door lessee. Als dan is lessee gehouden de leasemaatschappij het bedrag van de schadeloosstelling bij voortijdige beëindiging te voldoen, alsmede , de wettelijke rente en kosten van juridische en andere bijstand.
 1. De leasemaatschappij heeft het recht ieder contract per aangetekende brief of per deurwaardersexploot ontbonden te verklaren met onmiddellijke ingang, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het object te (doen) stellen, indien:
 1. Lessee ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen jegens de leasemaatschappij na te komen;
 2. Lessee surseance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, bij vestiging in het buitenland van lessee, zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert;
 3. Executoriaal beslag op het geheel of een deel van het vermogen van lessee of op het object wordt gelegd, dan wel een daarop gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag;
 4. Een normale (verzekerings)dekking tegen cascoschade als gevolg van extreem schade verloopt niet meer kan worden verkregen;
 • Zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van de leasemaatschappij met betrekking tot lessee in gevaar brengen.
  • In geval van ontbinding door de leasemaatschappij van contracten van lessee, is lessee per contract gehouden de leasemaatschappij het bedrag van de schadeloosstelling bij voortijdige beëindiging te voldoen , alsmede de wettelijke rente en kosten van juridische en andere bijstand.

Artikel 15. Beslag en maatregelen van derden

 1. Indien derden ten opzichte van het object rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal lessee deze derden terstond doen blijken, dat niet lessee doch de leasemaatschappij eigenaar van het object is. Indien het object uit de macht van lessee mocht geraken, zal hij de leasemaatschappij daarvan onmiddellijk in kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen.
 1. De leasemaatschappij kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Lessee machtigt de leasemaatschappij hierbij deze maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van lessee.

Artikel 16. Inlevering van het object en eindafrekening

 1. Bij beëindiging van het contract zal lessee en/of de werknemer / gebruiker het object in een goede staat inleveren op het adres van de fietsendealer. Daarbij wordt een “innameformulier” opgesteld waarop o.a. wordt aangegeven de staat van het object waarin deze zich op dat moment bevindt en de eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden of reparaties om het object in deugdelijke staat te brengen. Tevens dienen dan de sleutels plus reservesleutels van het object, de overige bescheiden inclusief mogelijke codes en alle accessoires welke begrepen zijn in leaseprijs, te worden ingeleverd.
 1. Accessoires, die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs mogen door de werknemer / gebruiker alleen worden verwijderd, wanneer verwijdering geen zichtbare beschadiging of waardevermindering van het object tot gevolg heeft.
  1. De leasemaatschappij is gerechtigd bij de laatste leasetermijn tevens separaat in rekening te brengen:
 2. de bij inname van het object geconstateerde schades en kosten van het herstel of reparatie daarvan;
 • kosten van de eindschoonmaak;
 • eventuele boetes wegens te laat inleveren van het object;
 • vervangingswaarde van het object bij niet inleveren van het object aan het einde van de gebruiksduur.

Daarnaast is de leasemaatschappij gerechtigd de extra waardevermindering van het object , ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, aan lessee door te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met normale slijtage van het object.

 1. Bij niet tijdig inleveren van het object, is de werknemer/gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50,00 excl. btw voor iedere dag dat het object te laat wordt ingeleverd, welke door de leasemaatschappij aan de lessee in rekening wordt gebracht.
  1. Aan lessee of de werknemer/gebruiker komt geen recht van retentie op het object toe ter zake van welke aanspraak dan ook.

Artikel 17. Aankoopoptie

17.1 Indien en voor zover vermeld in het contract, heeft de werknemer/gebruiker bij het einde van het contract het voorkeursrecht van koop met betrekking tot het object. Wanneer de werknemer/gebruiker van zijn koopoptie gebruik wenst te maken zal de werknemer/gebruiker dit tenminste twee maanden voor het einde van het contract schriftelijk kenbaar maken aan de leasemaatschappij.

17.2.   De aankoopprijs van het object aan het einde van de looptijd wordt vooraf bij het aangaan van lease-contract bepaald en staat vermeld op het bestelformulier. Wanneer de werknemer/gebruiker aan het einde van de lease-overeenkomst de aankoopprijs niet aan de leasemaatschappij niet heeft voldaan, vervalt het voorkeursrecht van koop.

 1. In geval van tussentijdse vervanging van het object gedurende de looptijd van het lease- contract om welke reden dan ook, is de leasemaatschappij gerechtigd de aankoopprijs aan te passen en opnieuw vast te stellen door middel van schriftelijke bevestiging hiervan aan de lessee en werknemer/gebruiker.
 1. Indien het contract een “aankoopoptieprijs” vermeldt, betreft dit het bedrag, dat van toepassing is op het moment van reguliere beëindiging van het contract na afloop van de looptijd in maanden zoals (oorspronkelijk) overeengekomen.
 1. Wanneer de werknemer/gebruiker uiterlijk op de dag van contractbeëindiging de koopprijs aan de leasemaatschappij niet heeft voldaan vervalt het voorkeursrecht van koop.
  1. Van eigendomsoverdracht van de leasemaatschappij aan de werknemer/gebruiker is pas sprake zodra de lessee heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen, voortvloeiend uit de lease- overeenkomst én de werknemer/gebruiker de aankoopprijs van het object heeft voldaan. Leasemaatschappij zal de eigendomsoverdracht schriftelijk bevestigen aan de werknemer/gebruiker.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van de leasemaatschappij voor schade door de lessee en/of de werknemer/gebruiker en/of derden geleden, ontstaan in verband met het gebruik van het object of voor schade aan het object zelf, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens voor zover deze schade door de cascoschadeverzekering is gedekt.

Het vorenstaande geldt niet indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de leasemaatschappij.

 1. De leasemaatschappij is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade of schade of derving van inkomsten.
  1. Lessee en/of de werknemer/gebruiker zijn volledig aansprakelijk voor:
 1. Het niet opvolgen van de richtlijnen voor gebruik en onderhoud van het object, de verzekeringsvoorwaarden en de door de leasemaatschappij voorgeschreven procedures;
 2. Overtredingen van verkeersregels en wetten;
 1. De leasemaatschappij is nooit aansprakelijk voor schade en de kosten die zijn ontstaan:
 1. Door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel of de bestemming van het object of de door of namens de leasemaatschappij verstrekte (gebruiks-)instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
 • Door oneigenlijk gebruik van het object of gebruik in strijd met het doel waarvoor het object in gebruik is gegeven, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan crosscountry wedstrijden, mountainbiken e.d;
 • Door gebruik van het object terwijl de werknemer/gebruiker hiertoe niet in staat is om dat hij/zij bijvoorbeeld onder invloed is van alcohol, drugs of andere verdovende of de rijvaardigheid beïnvloedende middelen;
 • Door ondeskundige of onveilige stalling, bewaring of opslag van het object of onderhoud van het object;
 • Door ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik, bewaring, vervanging, reparatie, of opladen van de accu van het object. Het is de werknemer/gebruiker uitdrukkelijk verboden om de verzegeling van de accu te verbreken en zelf aan de accu te sleutelen;
 • Door het opvoeren van de elektrische motor van het object;
 • Doordat het periodieke onderhoud of de noodzakelijke reparaties aan het object niet, niet tijdig of niet door een bij de leasemaatschappij aangesloten fietsendealer zijn uitgevoerd.
  • Lessee en/of de werknemer / gebruiker zijn in voornoemde gevallen volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en kosten en vrijwaren de leasemaatschappij voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade en kosten.
 1. Alle kosten in verband met extra onderhoud of herstel van het object, extra reparaties aan en/of vervanging van het object, worden in de gevallen zoals genoemd in dit artikel, separaat aan de lessee in rekening gebracht, die deze op zijn beurt bij de werknemer/gebruiker in rekening kan brengen.

Artikel 19. Overdraagbaarheid

 1. Indien lessee zijn/haar bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties uiteen contract voortvloeiende, aan een derde wenst over te dragen dan is daartoe de schriftelijke medewerking van de leasemaatschappij benodigd. De leasemaatschappij heeft het recht nadere voorwaarden te verbinden aan haar medewerking.
 1. De leasemaatschappij is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met het contract aan derden over te dragen dan wel te verpanden. Lessee

verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht, alle rechten bij deze overeenkomst aan de leasemaatschappij toegekend, jegens lessee zal kunnen uitoefenen.

Artikel 20. Overmacht

20.1 Indien de leasemaatschappij door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is het contract uit te voeren, is de leasemaatschappij bevoegd hetzij het contract zonder rechtelijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, hetzij haar verplichtingen uit het contract op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat de leasemaatschappij tot enige schadevergoeding gehouden is. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan de leasemaatschappij toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door het niet of niet tijdig aanleveren door de importeur/fabriek/leverancier aan de leasemaatschappij, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van het object tussen het moment van het sluiten van het contract en het tijdstip van aflevering.

Artikel 21. Hoofdelijkheid

21.1 Indien meerdere (rechts)personen als lessee optreden, is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de leaseprijs, alsmede voor de kosten en/of schade, voortvloeiende uit niet correct nakoming van het contract.

Artikel 22. Adreswijzigingen

 • Lessee dient eventuele adreswijzigingen of veranderingen in de contactgegevens tenminste 10 dagen van tevoren aan de leasemaatschappij schriftelijk mede te delen.
  • Wijzigingen in de door lessee aangewezen contactpersonen of in de e-mail adressen van deze contactpersonen, moeten direct worden doorgegeven aan de leasemaatschappij.

Artikel 23. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Rechter, binnen wiens arrondissement de vestigingsplaats van de leasemaatschappij is gelegen.